E 21101 (M.1)   Leave a comment

Fundamental English 13 for grade 7

คำอธิบายรายวิชา

อ 21101  ภาษาอังกฤษ

รายวิชา พื้นฐาน                                                                        ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ                                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  (3 ชั่วโมง)

 

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1         ต 1.1 ม.1/2                   ต 1.1 ม.1/3     ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1         ต 1.2 ม.1/4                   ต 1.3 ม. 1/1    ต 2.1 ม.1/1

ต 2.1 ม.1/3         ต 2.2 ม.1/1         ต 4.1 ม.1/1

 จุดประสงค์การเรียนรู้   

  1. ปฏิบัติคำสั่ง คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังในห้องเรียน หรืออ่านจากหนังสือเรียน
  2. อ่านออกเสียงคำศัพท์  วีลี สำนวน ประโยค ข้อความและบทสนทนาสั้นๆ ได้ถูกต้อง
  3. ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับภาพหรือแผนภูมิที่อ่านได้ถูกต้อง
  4. ระบุใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง
  5. พูดและเขียนบรรยายภาพ หรือแผนภูมิ เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ครอบครัว บ้าน และชุมชน เป็นประโยคต่อเนื่อง 5-8 ประโยคได้
  6. พูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียน โดยใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  7. พูดและเขียนถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู ได้ถูกต้องและสมเหตุผล
  8. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
  9. ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีในการสืบค้นข้อและนำเสนอมูลเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
  10. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

คุณลักษณะที่คาดหวัง / คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

  1.  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2.  ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล

3.  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ

4.  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น

5.  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

6.  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ

7.  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ

8.  มีสุนทรียภาพทางภาษา

9.  มีนิสัยรักการอ่าน

10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

โครงสร้างรายวิชา

 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ 21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

Orientation

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.1

1

Pre test and Need Survey

-Vocabularies-Grammar

-Expression and Conversation

-Wants and Needs in English Classroom

1

1 About Me  การโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน โรงเรียน การเขียนประโยคอย่างง่ายในการถามตอบ การอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยคอย่างถูกต้อง Vocabulary– Names and Jobs,

– Country and

Nationality,

-Cardinal and

ordinal numbers,

– Days and Month,

– School subjects

Structure

Present simple tense with “be”

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

18

25

2 A Happy Family  การฟังและโต้ตอบเกี่ยวกับครอบครัว การเขียนประโยคอย่างง่ายและต่อเนื่อง ในการถามตอบ การอ่านข้อความสั้นเพื่อความเข้าใจ Vocabulary– Family words

– Family relation

Structure

Present simple tense with “have”

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

12

25

3 A Dream House  การฟังและโต้ตอบเกี่ยวกับบ้าน การเขียนประโยคอย่างง่ายและต่อเนื่อง ในการอธิบายบ้าน การอ่านข้อความสั้นเพื่อความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญ Vocabulary– Types of house

– Rooms in house

– Things in rooms

Structure

-Present simple tense with there is/are

– Preposition of place

Function

-Asking and giving information

-Describing picture

12

25

4 An Ideal Neighborhood  การฟังและโต้ตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ต่างในชุมชน การเขียนประโยคอย่างง่ายและต่อเนื่อง ในการบอกที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน การอ่านข้อความสั้นเพื่อความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญ Vocabulary-Places in a neighborhood

– signs and directions

Structure

-Present simple tense

-Imperative sentence

-Preposition of place

Function

-Describing picture

-Asking and giving directions

12

25

7 Review 4


แบบตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  รหัสวิชา   อ 21101   ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

มี

ไม่มี

ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด

1

ทักษะการคิดระดับสูง

P

2

ทักษะชีวิต

P

3

การแก้ปัญหา

P

4

การใช้เทคโนโลยี

P

5

รักการเรียนรู้

P

6

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

P

7

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

P

Advertisements

Posted July 7, 2012 by kruoiysmarteng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: