E 21102 (M.1)   Leave a comment

Fundamental English 14 for grade 7

คำอธิบายรายวิชา

21102  ภาษาอังกฤษ

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ                                      จำนวน  1.5  หน่วยกิต  (3 ชั่วโมง)

 

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ สัตว์  ความบันเทิง  อาชีพ อาหาร และการเดินทาง  และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพแผนภูมิ ตาราง วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน  มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง  และเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1      ต 1.1 ม.1/2      ต 1.1 ม.1/3     ต 1.1 ม.1/4

ต 1.2 ม.1/1      ต 1.2 ม.1/2      ต 1.2 ม.1/3     ต 1.2 ม.1/4     ต 1.2 ม1/5

ต 1.3 ม.1/1      ต 1.3 ม.1/2      ต 1.3 ม.1/3

ต 2.1 ม.1/1      ต 2.1 ม.1/2      ต 2.1 ม.1/3

ต 2.2 ม.1/1      ต 2.2 ม.1/2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้จากตัวชี้วัด  

  1.  ปฏิบัติคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่านจากหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกห้องเรียน
  2. อ่านออกเสียงข้อความ บทสนทนา บทกวี หรือนิทานสั้น ๆ ได้ถูกต้อง
  3. ลำดับประโยคหรือเหตุการณ์ จากเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง
  4. ระบุใจความสำคัญ และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง
  5. สืบค้นและเลือกข้อมูลที่สนใจโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการ
  6. พูดและเขียนบรรยาย/อธิบายภาพ แผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบค้น เกี่ยวกับสัตว์  อาชีพ กีฬา  อาหาร  เป็นข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้อง
  7. พูด/เขียนนำเสนอผลงานอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือไอซีที ได้อย่างเหมาะสม
  8. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงบทอ่านชนิดต่างๆ  ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้
  9. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

 

   คุณลักษณะที่คาดหวัง / คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

1.  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2.  ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล

3.  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ

4.  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น

5.  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

6.  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ

7.  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ

8.  มีสุนทรียภาพทางภาษา

9.  มีนิสัยรักการอ่าน

10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

โครงสร้างรายวิชา

 โครงสร้างรายวิชา อ 21102 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 ชื่อหน่วย

สาระสำคัญ

สาระการเรียนรู้

เวลา

น้ำหนักคะแนน

Orientation

-หลักสูตร รายวิชา อ 21102

-การวัดและประเมินผล

1

Unite 5

The Animal World

 การอ่านข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆเพื่อความเข้าใจ การเขียนอธิบายภาพสัตว์  การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ชอบ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ด้วยไอซีที Vocabulary

– Wild animals insects and pets

– Adjective of manner

– Health : broken leg, -ache

Fever, flu, cough, etc.

Structure

– Present simple tense

– Should (not) + Vinf.

Function

– Describing picture

– Asking for and giving suggestion

12

20

Unit 6

Leisure Activities

 การพูดและเขียนแสดงความชอบ/ไม่ชอบ การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ เกี่ยวกับภาพยนตร์ กีฬา หรืองานอดิเรก Vocabulary

-Music : jazz, pop, rock, etc.

-Movie : horror, romantic, etc

-Sports and game : football,

golf, chess, etc.

-Hobby : collecting stamps,

drawing, compose poem, etc.

-Time :

Structure

– Present simple tense

– Adverb of frequency

Function

-Expressing ideas/like or dislike

-Asking for and telling about times

12

20

Unit 7

My Future

 การพูดถามตอบเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น และการสรุปความจากบทอ่านสั้นๆ Vocabulary

– Jobs

– Education : School subjects,

educational institutes

– Conjunctions : and, but, or

Structure

– Compound sentences.

– Future simple tense

Function

– Giving reason

– Asking and giving information

9

20

Unit 8

Merry Christmas

การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม การใช้ไอซีทีในการสืบค้น การนำเสนอผลการสืบค้นอย่างสร้างสรรค์ Vocabulary

– Christmas symbols

– Christmas songs

– Christmas activities

Structure

– Past simple tense

Function

– Asking and giving information

 

 

9

20

Unit 9

Healthy Food

 การอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วปฏิบัติตาม การพูดแนะนำวิธีการทำอาหาร การนำเสนอขั้นตอนการทำอาหารด้วยสื่อมัลติมีเดีย Vocabulary

Food & drinks :

Kind of food and drinks –

sandwiches, burger, cake, etc.

Methods –grill, boil, fry, etc.

Ingredient – sugar, salt, etc.

Taste – sweet, spicy, salty, etc.

Nutrition : Protein, minerals,  etc.

Connectors:  next, last, first, then, before, after, second, third, etc.

Structure

– Compound sentences

– Imperative sentences

Function

– Giving instruction

– Asking for and giving

information

15

20

Review

2


 แบบตรวจสอบคำอธิบายร

รายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา  อ 21102   ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

มี

ไม่มี

ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด

1

ทักษะการคิดระดับสูง

P

2

ทักษะชีวิต

P

3

การแก้ปัญหา

P

4

การใช้เทคโนโลยี

P

5

รักการเรียนรู้

P

6

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

P

7

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

P

Advertisements

Posted July 7, 2012 by kruoiysmarteng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: