E 30201 (M.4)   Leave a comment

Speaking-Listening English1  for grade 10

คำอธิบายรายวิชา

30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

รายวิชา เพิ่มเติม                                                                               ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ                        จำนวน  1  หน่วยกิต  (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

                มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์  สำนวน โครงสร้างประโยค ภาพ แผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ และหน้าที่ของภาษา ในคำแนะนำ  คำชี้แจง บทสนทนา ข้อความ บทร้อยกรอง บทละครสั้น ที่เกี่ยวกับตัวเอง สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ชุมชน  รวมทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

อ่านอกเสียงคำ สำนวน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบ  ขอร้อง ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก ให้เหตุผล  แนะนำ ชี้แจง อธิบาย นำเสนอ ยกตัวอย่าง  สืบค้น/ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ภาษาอังกฤษและไอซีที เป็นเครื่องมือ

มีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  มีสุนทรียภาพทางภาษา  มีนิสัยรักการฟัง-พูด  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล  มีขันติธรรม (Tolerant)  ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

ผลการเรียนรู้

  1. บอกความหมาย และอธิบายโครงสร้างของคำศัพท์ ประโยค สำนวน หรือการพูดรูปแบบต่าง ๆ ได้
  2. อ่านออกเสียงคำ สำนวน ประโยคที่พบในบทเรียนได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  3. ฟัง บทสนทนา ข้อความ คำแนะนำ คำชี้แจง บทร้อยกรอง แล้วเข้าใจ โดยตอบคำถาม เติมคำในช่องว่าง จับคู่ สรุปความด้วยภาพหรือแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ หรือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
  4. พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อทักทายและแนะนำตัวเอง ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ตอบรับและปฏิเสธ  ถามและตอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ขอร้อง แนะนำ  แสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก/ความต้องการได้
  5. พูดแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก ให้เหตุผล จากเรื่อง ประสบการณ์  บทกวี หรือภาพและแผนภูมิต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งที่สนใจที่อยู่ใกล้ตัว อยู่ในสังคมหรือชุมชนได้อย่างสมเหตุผลและสร้างสรรค์
  6. พูดแนะนำ  ชี้แจง  อธิบาย เกี่ยวเรื่องที่เรียนหรือเรื่องที่สนใจได้
  7. พูดนำเสนอและยกตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอที่ได้จากการสืบค้นได้อย่างเป็นระบบสมเหตุผล
  8. พูดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  9. ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น/ค้นคว้า เรื่องที่สนใจ หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้เหมาะสมกับความต้องการ และมีคุณธรรมจริยธรรม
  10. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น  และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อในการเรียนรู้ แก้ปัญหา หรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ

โครงสร้างรายวิชา

 โครงสร้างรายวิชา  อ 30201   ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต

 ชื่อหน่วย

สาระสำคัญ

สาระการเรียนรู้

เวลา

น้ำหนักคะแนน

Orientation

 –

How do you spell that?

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-ถาม-ตอบคำถาม

Function :  Making questions :

Vocab : name, numbers, address

Grammar : Yes-question

Wh-question

6

 10

Crossing Borders

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง

-ชื่อ

-สัญชาติ

-ประเทศ

Function : Giving information about oneself

Vocab : country and language

Grammar : Present simple

6

10

Looking for it

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-สถานที่

-ที่ตั้ง

Function :  Telling location

Vocab : things around us

Grammar : Present simple with adverb of place

10

Quiz

20

Doing things

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-กิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Function :  Giving & asking information

Vocab :  Action words

Grammar : Present continuous tense

10

Making a living

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-อาชีพ

-การทำงาน

Function :  Asking and answering about occupations

Vocab :  Occupations

Grammar : Present simple

10

In my free time

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง/พูด

-กิจกรรมยามว่าง

Function :  Asking and answering  about free time activities

Vocab :  Free time activities

Grammar : Present simple

10

Final Test

20


แบบตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา  อ 30223  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

มี

ไม่มี

ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด

1

ทักษะการคิดระดับสูง

P

2

ทักษะชีวิต

P

3

การแก้ปัญหา

P

4

การใช้เทคโนโลยี

P

5

รักการเรียนรู้

P

6

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

P

7

ภาษาอังกฤษ

P

7

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

P

Advertisements

Posted July 7, 2012 by kruoiysmarteng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: